INFORMARE cu privire la DECONTAREA CARBURANTULUI

Modalitatea de DECONTARE A CARBURANTULUI necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, începând cu ianuarie 2021 (călătorii efectuate începând cu ianuarie 2021)

În condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban  (biletelor de călătorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

 

   PASUL NR.1 – COMPLETAREA CERERII  PENTRU EXPRIMAREA OPŢIUNII

 

PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT, REPREZENTANŢII LEGALI AI ACESTORA, precum şi PĂRINTELE, TUTORELE SAU PERSOANA CARE SE OCUPĂ DE CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT în baza unei măsuri de protecţie specială îşi EXPRIMĂ OPŢIUNEA pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, PRIN COMPLETAREA CERERII (MODEL ANEXA NR.1) care trebuie depusă prin:

mijloace electronice la adresele de e-mail: dph­­_vrancea@yahoo.com, dgaspcvn@yahoo.com

– prin fax: 0237627019 sau,

la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea – Direcţia  Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi Alte Persoane Vulnerabile din Municipiul Focşani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 3, de luni până joi , în intervalul orar 9,00 -15,00.     

  1. Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
  2. În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu mai poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

 

PASUL NR. 2–COMPLETAREA CERERII PENTRU DECONTAREA CARBURANTULUI

 

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare COMPLETATE DE PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT, REPREZENTANŢII LEGALI AI ACESTORA, precum şi PĂRINTELE, TUTORELE SAU PERSOANA CARE SE OCUPĂ DE CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT în baza unei măsuri de protecţie specială , modelul acesteia fiind prevăzut în ANEXA NR.2.

      Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de decontare SE DEPUNE DE BENEFICIAR/ REPREZENTANT LEGAL în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei/ călătoriilor  la sediul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea – Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi Alte Persoane Vulnerabile, din Municipiul Focşani ,strada Mihail Kogălniceanu nr. 3, de luni până joi , în intervalul orar 9,00 -15,00.      

LA CERERE SE ANEXEAZĂ:

  • BONUL/BONURILE FISCAL(E) DE CARBURANT, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere care poartă ştampila societăţii
  • Copie de pe actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal
  • DOCUMENTELE DE IDENTIFICARE – prevăzute în cerere.
  • EXTRASUL DE CONT AL TITULARULUI DREPTURLUI     al persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat/ reprezentantului legal( TUTELĂ) sau al părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat)

Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

  1. NUMĂRUL DE CĂLĂTORII pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (3) din lege, respectiv: 24 DE CĂLĂTORII PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV şi 12 CĂLĂTORII PENTRU PERSOANA CU HANDICAP ACCENTUAT, CORELATE CU TERMENUL DE VALABILITATE AL CERTIFICATULUI.
  2. CALCULUL SUMEI aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

Structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului urmăreşte încadrarea sumelor decontate în limitele prevăzute la lege- fără a depăşi 1500 lei/an pentru persoanele cu handicap grav şi  fără a depăşi 750lei/an pentru persoanele cu handicap accentuat.

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

  1.             Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului decontează carburantul către persoanele îndreptăţite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.

Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

  1.      Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.