Anunț privind activitatea de voluntariat/practică la DGASPC Vrancea

Acte necesare:
  • cerere prin care se solicită desfăşurarea stagiului de voluntariat/ practică în care se vor specifica activităţile ce urmează să se desfăşoare (se eliberează de către Birou Salarizare şi Managementul Resurselor Umane)
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, dacă este cazul
  • curriculum vitae
  • cazier judiciar,
  • certificat de integritate comportamentală (conform Legii 118/20.06.2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare)
  • cazierul judiciar si certificatul de integritate se solicita la DGASPC Vn dupa completarea celor doua cereri specifice    CERERE Consimţământ obţinere Cazier judiciar. CERERE Consimţământ obţinere Certificat de integritate comportamentală
  • protocol sau contract de colaborare pentru practică, în 2 exemplare (de la facultate/universitate)
  • test PCR Negativ de 24-48 ore
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării activităţilor de voluntariat de către medicul de familie