Persoane cu dizabilități

Asumăndu-și responsabilitatea de dezvoltare, organizare și furnizare de servicii sociale la nivelul județului, conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale (art.39 și art.112) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități, a elaborat o diagnoză a problemelor sociale a persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate sau nu, a persoanelor vârstnice aflate în situație de dificultate socio-medicala căt și a altor grupuri vulnerabile domiciliate in județul Vrancea.

În perioada 2014-2016 s-au stabilit direcțiile strategice de acțiune pană în 2020, care vin în întampinarea nevoilor sociale ale persoanelor adulte aflate în dificultate sau în situație de vulnerabilitate stabilindu-se măsuri de asistență socială menite să conducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și la reducerea riscului de marginalizare și de excludere socială a acestora.

Analiza situației a pus în evidență anumite sincope / carențe în domeniul asigurării unui suport eficient pentru persoanelele adulte cu dizabilități instituționalizate în vederea dezinstituționalizării acestora, precum și în domeniul recuperării, reabilitării și integrarii în comunitate a persoanelor cu dizabilități preponderent neuropsihice sau a acordării sprijinilui familiilor /comunitati in cazul persoanelor vărstnice.

Dezvoltarea insuficiență sau lipsa serviciilor sociale de recuperare/reabilitare neuropsihiatrică, lipsa serviciilor sociale integrate este completată cu capacitatea redusă, cantitativ și uneori calitativ a resurselor umane implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale ca parte a protecției sociale căt și de resursele financiare limitate sau insuficiente.

Astfel, obiectivul strategiei îl constituie asigurarea accesului la o gamă extinsă de servicii sociale, adaptate nevoilor individuale sau de grup, identificate în fiecare comunitate și eficientizarea raportului cost-beneficiu.

Stabilirea liniilor strategice a avut în vedere și implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, prin care România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu dizabilități să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile și aspirațiile ei să fie respectate și sprijinite.

Stategia prin viziunea ei permite transpunerea în realitate a principalelor priorități în domeniul politicilor pentru persoanele cu dizabilitați sau a persoanelor vârstnice, asigurând coerența politicilor în domeniu, precum și între diferite nivele și mecanisme de bună practică dar și concordanța acestora cu principiile și obiectivele stabilite în tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

Prezenta strategie se focalizeaza pe protejarea, apararea si garantarea tuturor drepturilor omului asa cum sunt mentionate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în contextul ansamblului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calitătii vieții persoanelor aflate în situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementari legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent si unitar.

Introducere

Elaborată în conformitate cu Legea Asistenţei Sociale 292/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 905 din 20 decembrie 2011), Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale privind protecția persoanelor cu dizabilități îşi propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a tuturor adulților cu dizabilități sau a persoanelor vârstnice, grupuri vulnerabile din judeţul Vrancea.

Contextul Strategic

Reforma în domeniul serviciilor sociale necesită viziune şi consecvenţă politică, dar şi reţele de parteneriat mult mai diversificate decât în prezent. Astfel, direcţiile de acţiune şi obiectivele Strategiei sunt ancorate în contextul social local şi au fost corelate cu documentele programatice de la nivel european, naţional şi regional.

Prezenta strategie de dezvoltare a serviciilor din cadrul D.P.P.D. Vrancea 2017-2020 este formulată în acord cu direcțiile de acțiune națională, europene și internaționale, asfel:

 • Programul de Guvernare 2017-2020;
 • Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități „2016-2020;
 • Strategia Națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020;
 • Strategia Europa 20;
 • Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a ONU la 13 Decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de România la 26 septembrie 2007 și intrată în vigoare în data de 3 mai 2008;
 • Planul de Implementare a planului regional de acțiune pentru ocupare și incluziune socială a regiunii Sud-Est pe 2014-2020;
 • Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020;
 • Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 a Județului Vrancea.

 

Cadrul legal care reglementează domeniul:

 • Legea nr.2015/2001 – Legea Administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
 • Legea 213 /2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea 292/2011 – Legea Asistenței sociale;
 • Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale , cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regiulamentul –cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului;
 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.488/2006.

Misiunea

 Premisa de la care s-a pornit în elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale oferite de către Directia Protectia Persoane cu Dizabilitati Vrancea este că oferta actuală de servicii sociale furnizate la nivel județean trebuie să fie diversificată , din cauza dimensiunilor crescânde ale segmentului social îndreptățit să fie asistat și banii alocați cu această destinație sa fie cheltuiți atât pe principiul eficienței și eficacității cât și la un raport cost/beneficiu cât mai mare procentual.

Privind din această perspectivă, misiunea strategiei de la nivelul D.P.P.D. este aceea de a stabili premisele creării unui sistem eficient de servicii sociale pe raza județului, sistem capabil să asigure incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a celor vărstnice aflate în dificultate astfel încât să se creeze premisele creșterii calității vieții acestor persoane adulte.

Dorim ca implementarea strategiei să aibă ca rezultat existența unui sistem de servicii sociale la nivelul județului, capabil să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau comunităţilor pentru soluţionarea propriilor nevoi sociale, precum şi creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

În mod prioritar, prin implementarea acestei strategii se urmărește să se ajungă etapizat la dezvoltare instituțională pentru realizarea la nivel județean un sistem social integrat, funcțional de servicii sociale interdisciplinare destinat persoanelor adulte cu dizabilității si persoanelor vărstnice.

Ne propunem asigurarea la nivelul județului a unui sistem de servicii sociale cu caracter proactiv și care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Viziunea

Exercitarea deplină și efectivă de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale pe care le garantează Constituția României și tratatele internaționale la care România este parte.

Scopul

Scopul prezentei strategii este asigurarea unui sistem județean de asistență socială descentralizat, diversificat, eficient care să asigure crearea si dezvoltarea unor relații sociale bazate pe participare și intervenție comunitară.

Scopul este de a permite persoanelor cu dizabilități din comunitate sau instituționalizate cât și persoanelor vârstnice să îsi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanentă evoluție, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcționare socială și să acționeze în vederea ameliorării condițiilor economice și sociale ale categoriilor țintă.

Accesibilitatea, adaptabilitatea și echitabilitatea serviciilor prin deschiderea lor către aceste grupuri vulnerabile (persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice) din comunitate sau din rezidență și într-o permanenta concordanță cu nevoile acestora este parte a scopului pe care și-l propune aceasta strategie.

Serviciile sociale oferite trebuie să fie accesibile și adaptabile, răspunzând distinct atât dificultăților din zonele rurale cât și din cele urbane.

Scopul prezentei strategii este de a contura o platformă de gândire și acțiune socială menită să determine creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, pe linia autonomiei, securității, demnității, deciziei și responsabilității personale prin:

 • situarea persoanei cu dizabilități și a drepturilor sale cetățenești în centrul intervenției sociale;
 • îmbunătățirea organizării și calității serviciilor;
 • gestionarea efectivă, credibilă și transparentă a resurselor.

Principii si valori

 Principiile și valorile care au stat la baza strategiei județene în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice.

Strategia preia, în coordonatele sale esențiale, viziunea propusă de Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilității 2010 – 2020 ,,Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, care valorifică la rândul său potențialul combinat al prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Punctul de pornire îl constituie principiile afirmate de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

 • respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a autonomiei personale;
 • nediscriminarea;
 • participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
 • respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;
 • egalitatea de şanse;
 • accesibilitatea;
 • egalitatea între bărbaţi şi femei.

Societatea are obligația de a răspunde diversității umane, inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități la viața socială, în condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității.

Politicile sociale au sarcina de a crea condiții de „normalizare” a vieții persoanelor cu dizabilități.

Normalizarea implică un proces de proiectare/reproiectare a sistemelor sociale, astfel încât acestea să permită persoanelor cu dizabilități să ducă o viaţă pe cât posibil autonomă, în familia proprie, în mediul obişnuit de viaţă al comunității. In practică, normalizarea se traduce prin realizarea „alegerii celei mai puţin restrictive” care presupune ca prin fiecare măsură de plasament şi/sau asistenţă a persoanei cu dizabilități să asigure pe cât posibil același nivel de autonomie și participare socială ca și al celorlalți membri ai comunității.

O primă axă a „normalizării” vieții persoanelor cu dizabilități este cea a dezinstituționalizării, eliminarea treptată a asistenței și îngrijirii în sistem rezidențial, atunci când nu există recomandări imperative, proces susținut de crearea unui sistem alternativ de servicii de sprijin bazate pe comunitate.

Accesibilizarea resurselor obișnuite ale comunității (facilități, servicii și produse privind locuința, sănătatea și recuperarea, cultura, educaţia și formarea profesională, munca, politica, sportul, etc.), în scopul utilizării de către persoanele cu dizabilități, reprezintă cea de a doua axă a realizării unei „societăți deschise”, în acord cu principiile democratice actuale.

Strategia Europa 2020 ; Recomandarile Comisiei Europene pentru Romania (2013); Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap;

Programul de Guvernare 2013-2016

Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 .